หลักสูตร Mini Food Engineering Program ปี พ.ศ. 2567

โครงการจัดอบรม หลักสูตร Mini Food Engineering Program ปี พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 13 มกราคม– 16 มีนาคม 2567 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ จำนวน 10 ครั้ง)
             ณ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5 (S11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่าลงทะเบียน *สามารถส่งใบสมัครได้ ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2566
กรณีเลือกอบรมตลอดหลักสูตร (3 หน่วย)
     ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
กรณีเลือกอบรมแยกหน่วย

หน่วยที่ 1 ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หน่วยที่ 2 ค่าใช้จ่าย  7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

หน่วยที่ 3 ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

กรณีเลือกอบรมแยกหัวข้อที่สนใจ ค่าใช้จ่ายหัวข้อละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาท)

หัวข้อการอบรม ราคาต่อหัวข้อ ราคาต่อหน่วย ราคาตลอดหลักสูตร

(3 หน่วย)

1. Food Science for Non-Food Scientists Module (5 สัปดาห์) 3,500 บาท 16,000 บาท   

 

 

30,000 บาท

 

 

 

 

 

 

-เคมีอาหาร (Food Chemistry) 6 ชั่วโมง
-จุลชีววิทยาและความปลอดภัยอาหาร (Food Microbiology & Safety) 6 ชั่วโมง
-เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร (Food Processing Technology) 6 ชั่วโมง
-สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของอาหาร (Physical and Engineering Properties of Foods) 6 ชั่วโมง
-การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Development of Novel Food Products) 6 ชั่วโมง
2. Essentials of Food Engineering Module (2 สัปดาห์) 7,000 บาท
-ดุลมวลสารและพลังงานในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Material and Energy Balances in Food Processing) 6 ชั่วโมง
-การไหลและการถ่ายเทความร้อนในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Fluid Flow and Heat Transfer in Food Processing) 3 ชั่วโมง

-ระบบการขนถ่ายและส่งกำลังในอุตสาหกรรมอาหาร (Transport and Utility Systems in Food Industry) 3 ชั่วโมง

3. Food Engineering Unit Operations Module (3 สัปดาห์) 10,000 บาท      
 -บรรจุภัณฑ์อาหาร (Food Packagings) 6 ชั่วโมง
-การแช่เยือกแข็งและการแช่เย็น (Freezing and Chilling) 3 ชั่วโมง

-การฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Pasteurization and Sterilization) 3 ชั่วโมง

-การอบแห้ง (Drying) 3 ชั่วโมง

-กระบวนการแปรรูปอาหารขั้นสูง (Advanced Food Processing)  3 ชั่วโมง

กรณีการโอนเงิน

โอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 330-1-16927-2

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยถนนประชาอุทิศ

ชื่อบัญชี มจธ. – บริการวิชาการ

กรณีการสั่งจ่ายเช็ค  สั่งจ่ายในนาม  มจธ. – บริการวิชาการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่

คุณรุจิรา มณีโคตร

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทร. 02-470-9244-5

E-mail: ruchira.rms@gmail.com

 

หรือสอบถามรายละเอียดด้านวิชาการได้ที่

 ศ. ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

โทรศัพท์ 02-470-9244  E-mail: sakamon.dev@kmutt.ac.th