Academic Programs

The Department of Food Engineering currently offers two major graduate programs: a master’s degree and a doctoral degree in Food Engineering. The programs are multi-disciplinary in nature and are offered to graduates with either engineering or food science & technology backgrounds. The programs provide important food science & technology knowledge to students who have engineering background and necessary relevant engineering knowledge to students with food science & technology background in order to allow them to successfully work in the food industry upon graduation.

Master's DegreeDoctoral Degree

Master's Degree

Degree Compulsory Elective Thesis Total
Food Engineering (แผน ก2) 6 18 12 36
Food Engineering (แผน ข) 6 24 6 36

      

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับ ปริญญาโท

หลักสูตรแผน ก (2) (FOOD)

 • ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิศวกรรมเคมี เครื่องกล อุตสาหการ วิศวกรรมเกษตร หรือสาขาใกล้เคียง
 • เป็นผู้ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอาหารหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

หลักสูตรแผน ข (FEPS)

 • ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ
 • ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมกระบวนการอาหาร และแสดงศักยภาพสูงในการเป็นนักประดิษฐ์ สร้างนวัตกรรมและเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • ต้องผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบข้อเขียน รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาและ/หรือจากประวัติการทำงาน
 • คณาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอาหารพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

ระบบการศึกษา

 • ใช้ระบบทวิภาค ในปีหนึ่งๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 • ใช้ระบบการเรียน 15 สัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
 • ใช้ระบบหน่วยกิต โดยคิดหน่วยกิตเปรียบเทียบวิชาบรรยาย รวม 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา (รวมการทดสอบ) เป็น 1 หน่วยกิต และวิชาภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/เปรียบเทียบได้กับวิชาบรรยาย 1 ชั่วโมง
 • การวัดผลเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

 • ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 2 ปีการศึกษา
 • ระยะเวลาที่ให้ศึกษาได้อย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษา (เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุน)

 • จัดสรรโดยมหาวิทยาลัย
  • ทุนเพชรพระจอมเกล้า (FOOD) เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
   สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความสามารถด้านวิชาการดีเด่นจำนวน 1 ทุน
 • จัดสรรโดยภาควิชาฯ
  • วิศวกรรมอาหาร (FOOD)
   • ทุนเฉพาะค่าเล่าเรียน ได้รับทุนปีการศึกษาละไม่เกิน 60,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
   • ทุน 100% (ค่าเล่าเรียน+เงินเดือน) ได้รับเงินเดือน 8,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
  • ทุนสำหรับทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPS)
   • ทุนเฉพาะค่าเล่าเรียน ได้รับทุนปีการศึกษาละไม่เกิน 60,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
   • ทุน 100% (ค่าเล่าเรียน+เงินเดือน) ได้รับเงินเดือน 8,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา

กำหนดการรับสมัคร

 • รับสมัคร: ธันวาคม- พฤษภาคม ของทุกปี
 • สอบสัมภาษณ์: มกราคม - กรกฎาคม  ของทุกปี

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ที่ www.admission.kmutt.ac.th ติดต่อโดยตรง โทร.02 470 8333
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-470-9244-5 ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร (อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันและเวลาราชการ

Doctoral Degree

Degree Compulsory & Elective Thesis Total
Bachelor’s Degree Holder 27 48 75
Master’s Degree Holder 12 36 48

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาระดับ ปริญญาเอก

 • เป็นผู้ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ หรือวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ/หรือเทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมในสาขาวิชาเดียวกันในกับข้อแรก หรือ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันกับข้อแรก และมี ประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรม หรืองานวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี

วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

 • ต้องผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือสอบข้อเขียน รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษา และ/หรือจากประวัติการทำงาน
 • คณาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

ระบบการศึกษา

 • ใช้ระบบทวิภาค ในปีหนึ่งๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
 • ใช้ระบบการเรียน 15 สัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ
 • ใช้ระบบหน่วยกิต โดยคิดหน่วยกิตเปรียบเทียบวิชาบรรยาย รวม 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา (รวมการทดสอบ) เป็น 1 หน่วยกิต และวิชาภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/เปรียบเทียบได้กับวิชาบรรยาย 1 ชั่วโมง
 • การวัดผลเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา

 • ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร
  • สำหรับผู้จบปริญญาตรี 5 ปีการศึกษา
  • สำหรับผู้จบปริญญาโท 3 ปีการศึกษา
 • ระยะเวลาที่ให้ศึกษาได้
  • สำหรับผู้จบปริญญาตรีอย่างมากไม่เกิน 8 ปีการศึกษา
  • สำหรับผู้จบปริญญาโทอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษา (เฉพาะผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับทุน)

 • ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต สำหรับนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความสามารถด้านวิชาการดีเด่น

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ที่ www.admission.kmutt.ac.th ติดต่อโดยตรง โทร.02 470 8333
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-470-9244 ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร (อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในวันและเวลาราชการ