Service

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานทดสอบวิเคราะห์”ใบรับตัวอย่าง”

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้บริการเช่าใช้เครื่องมือ

ห้องปฎิบัติการ (Lab)

ลำดับที่ ชื่อเครื่อง อัตราค่าใช้เครื่อง/ชม./ครั้ง1  

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ
ภายใน2 ภายนอก3 ภายนอก มจธ.
1 High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)

เครื่องโครมาโตรกราฟชนิดของเหลวความดันสูง

250 300 350 มีค่าคอลัมน์ 50 บาท ต่อการขอใช้บริการ 1 ครั้ง คุณจิดาภา  ศรีชุมพวง
2 Rheometer

เครื่องวัดความหนืด

400 450 500** -มีค่าบริการในการใช้เครื่องมือครั้งแรก อัตรา 1,600 บาท

-กรณีวิเคราะห์ (2 ซ้ำ/ตัวอย่าง) อัตรา 1,200 บาท

คุณรัชนีพร  อ้ายตั้ง
3 Texture Analyzer

เครื่องวัดเนื้อสัมผัส

200 400 คุณจิดาภา  ศรีชุมพวง
4 Water Activity Meter

เครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระ

200 400 คุณรัชนีพร  อ้ายตั้ง
5 Colorimeter

เครื่องวัดสี

200 ชั่วโมงแรก 1,000

ชั่วโมงถัดไป 400

คุณจิดาภา  ศรีชุมพวง
6 Protein Analyzer

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน/ไนโตรเจน

900/ครั้ง 1,200/ครั้ง 1,500/ครั้ง คุณรัชนีพร  อ้ายตั้ง
7 UV-Visible Spectrophotometer

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง

250 300 350 คุณจิดาภา  ศรีชุมพวง
8 Refrigerated Centrifuge

เครื่องเหวี่ยงแยกสารอุณหภูมิต่ำ

200 250 300 คุณจิดาภา  ศรีชุมพวง
9 Autoclave

หม้อฆ่าเชื้อ

250/ครั้ง 250/ครั้ง คุณจิดาภา  ศรีชุมพวง
10 Freeze Dryer

เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง

2,000/ครั้ง 2,500/ครั้ง 3,000/ครั้ง ราคาที่กำหนด 1 ครั้งไม่เกิน 24 ชม. หาก มากกว่า 24 ชม. คิดอัตราชั่วโมงละ 200 บาท /ใช้ระยะเวลา 1 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับตัวอย่าง คุณจิดาภา  ศรีชุมพวง
11 DSC (Differential Scanning Calorimeter)

เครื่องวัดสมบัติทางความร้อนเชิงพลังงาน

250 300 350 มีค่าบริการในการใช้เครื่องมือครั้งแรก อัตรา 1,600 บาท คุณรัชนีพร  อ้ายตั้ง
12 Low Pressure Superheated

Steam Vacuum Dryer

เครื่องอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งที่สภาวะความดันต่ำ

90

170 (ใช้ไอน้ำ)

90

170 (ใช้ไอน้ำ)

ราคาไม่รวมค่าเปิดเครื่อง 600 บาท/วัน คุณทิศ  อ้ายตั้ง
13 ชุดสกัด ประกอบด้วย Heating Mental ยี่ห้อและ Cooling ยี่ห้อ CTL 100 150 250 คุณจิดาภา  ศรีชุมพวง
14 Ultimate Tensile Strength 200 200 250 คุณจิดาภา  ศรีชุมพวง
15 3D Printer 200 250 ภายใน 3 ชม. แรก 900 บาท ชั่วโมงถัดไป 300 บาท ไม่รวมค่าอุปกรณ์อื่นที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่าง คุณจิดาภา  ศรีชุมพวง

โรงประลอง (Shop)

ลำดับที่ ชื่อเครื่อง อัตราค่าใช้เครื่อง/ชม./ครั้ง1  

เงื่อนไขเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ
ภายใน2 ภายนอก3 ภายนอก มจธ.
1 Spray Dryer

เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย

220 800 1,000 คุณทิศ  อ้ายตั้ง
2 Tray Dryer

เครื่องอบแห้งแบบถาด

50 200 500 คุณทิศ  อ้ายตั้ง
4 Cyclotec Sample Mill

เครื่องบดตัวอย่าง

50 100 200 คุณทิศ  อ้ายตั้ง
5 Overpressure Water Spray Retort

เครื่องฆ่าเชื้ออาหารแบบสเปย์น้ำภายใต้ความดัน

4,500 เป็นต้นไป ขึ้นเป็นกับจำนวนชั่วโมงที่ทำงาน คุณทิศ  อ้ายตั้ง
6 F0 Determination

เครื่องมือหาเวลาในการฆ่าเชื้อของอาหาร

2,000/ครั้ง 2500/ครั้ง คุณทิศ  อ้ายตั้ง
7 Rotary Drum Dryer

เครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุน

250 300 350 คุณทิศ  อ้ายตั้ง
8 Electro Dialysis

เครื่องแยกสารผ่านเยื่อด้วยไฟฟ้า

1 ชั่วโมงแรก 2,000 บาท ชั่วโมงถัดไป

ชั่วโมงละ 500 บาท

ตัวอย่างที่ใช้ต่อ Batch ไม่เกิน 1 ลิตร

 

คุณทิศ  อ้ายตั้ง

 

9 ตู้อบลมร้อน 1,000 บาท/วัน/ครั้ง คุณจิดาภา  ศรีชุมพวง

 

หมายเหตุ:

1. สำหรับอัตราที่แจ้งไม่รวมค่าสารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง ที่ต้องใช้กับเครื่องมือ นั้นๆ

  1. ภายใน คือ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของภาควิชาฯ และ นักศึกษาและบุคลากรนอกภาควิชาฯ กรณีมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  2. ภายนอก คือ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของนอกภาควิชาฯ กรณีไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
  3. เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง