News & Events

 • เปิดรับสมัครโครงการจัดอบรม Mini Food Engineering Program (21 ม.ค – 25 มี.ค. 2566)

  โครงการจัดอบรม หลักสูตร Mini Food Engineering Program ปี 2566

  ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 25 มีนาคม 2566 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ จำนวน 10 ครั้ง)
   ณ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5 (S11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  ค่าลงทะเบียน *ชำระเงินภายใน 30 ธันวาคม 2565
  กรณีเลือกอบรมตลอดหลักสูตร (3 หน่วย)
       ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
  กรณีเลือกอบรมแยกหน่วย

  หน่วยที่ 1 ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

  หน่วยที่ 2 ค่าใช้จ่าย  7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

  หน่วยที่ 3 ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

  กรณีเลือกอบรมแยกหัวข้อที่สนใจ ค่าใช้จ่ายหัวข้อละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาท)


 • เปิดรับสมัครโครงการจัดอบรม Mini Food Engineering Program ปี พ.ศ. 2563

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  โบชัวร์พร้อมใบสมัคร –>โครงการอบรม Mini Food Engineering-Brochure 2020

   

  • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่  18 มกราคม – 28 มีนาคม 2563 (เรียนเฉพาะวันเสาร์)
  • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2563 (เรียนเฉพาะวันเสาร์)

  เรียนตลอดหลักสูตร (3 หน่วย)

  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

  เรียนแยก หน่วย

  • หน่วยที่ 1 ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  • หน่วยที่ 2 ค่าใช้จ่าย  7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
  • หน่วยที่ 3 ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

  เรียนแยกหัวข้อ 

  • ค่าใช้จ่ายหัวข้อละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาท)

  *ราคานี้รวม อาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสาร และวัสดุประกอบการอบรม