หลักสูตร Process Authority ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2564

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process Authority)

ในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

 ระหว่างวันที่ 13-17 ธันวาคม 2564

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

เอกสารโครงการ

–>ใบสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม_หลักสูตร Process Authority ภายในวันศุกร์ที่ 19 พ.ย. 2564

–> กำหนดการอบรม_Process Authority

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร หรือสาขาอื่นที่มีการเรียนการสอนในพื้นฐานรายวิชาเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร และเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องในการกำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด

 

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรม และมีระยะเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ  สอบผ่านข้อเขียนร้อยละ 70 ในทุกหัวข้อ (หัวข้อที่ 110) จึงจะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร”การฝึกอบรม ทั้งนี้ผู้ที่สอบไม่ผ่านในการสอบครั้งแรกสามารถขอสอบซ่อมได้อีก 1 ครั้งในทุกหัวข้อ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดอาจารย์มาช่วยติวในหัวข้อที่สอบไม่ผ่านก่อนการสอบซ่อม

ส่วนผู้เข้าอบรมที่สอบไม่ผ่านร้อยละ 70 ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง (รวมการสอบซ่อม 1 ครั้งแล้ว) จะได้รับเพียง “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม”ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติผู้กำหนดกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน (Process authority) ตามที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ได้

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

วิธีการชำระเงิน:    ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม จำนวน 17,500 บาท ต่อ 1 ท่าน

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี:  มจธ. – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียร์เช็ค:  สั่งจ่ายในนาม  มจธ. – บริการวิชาการ

 

กรุณาส่งเอกสารใบสมัครมายังคุณรุจิรา มณีโคตร  ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มจธ. 

โดยทาง  E-mail : ruchira.rms@gmail.com  โทรศัพท์ 02-470-9244-5 โทรสาร 02-470-9240

………………………………………………………………..

Course Contact:    Dr.Tipaporn Yoovidhya

tipaporn.yoo@kmutt.ac.th, +66 0470 9241

Registration Contract:     Ruchira Maneekot

ruchira.rms@gmail.com, +66 0470 9244-5