หลักสูตร Food Process Control Supervisor ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food Process Control Supervisor) 

ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดปรับกรด

ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

เอกสารโครงการ

–> ใบสมัครหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food Process Control Supervisor) ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

–> กำหนดการ Food Process Control Supervisor

 

 

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมและมีระยะเวลาการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ สอบผ่านข้อเขียนร้อยละ 70 ในทุกหัวข้อ (บทที่ 114) จึงจะได้รับ “ประกาศนียบัตรการสอบผ่านและสำเร็จหลักสูตร” ผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food process control supervisor) สำหรับการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มีความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด ตามที่กำหนดในข้อกำหนดเฉพาะ 3 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ทั้งนี้ผู้ที่สอบไม่ผ่านในการสอบครั้งแรกสามารถขอสอบซ่อมได้อีก 1 ครั้งในทุกหัวข้อ โดยมหาวิทยาลัยจะจัดอาจารย์มาช่วยติวในหัวข้อที่สอบไม่ผ่านก่อนการสอบซ่อม

ส่วนผู้เข้าอบรมที่สอบไม่ผ่านร้อยละ 70 ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง (รวมการสอบซ่อม 1 ครั้งแล้ว) จะได้รับเพียง “ประกาศนียบัตรการเข้าอบรม” ซึ่งไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงคุณสมบัติผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (Food process control supervisor) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดเฉพาะ 3 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ได้

วิธีการชำระเงิน:  ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม จำนวน 8,500 บาท ต่อ 1 ท่าน ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี:  มจธ.  – บริการวิชาการ  บัญชีออมทรัพย์  เลขที่ 330-1-16927-2

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  สาขาย่อย ถนนประชาอุทิศ

หรือแคชเชียร์เช็ค:  สั่งจ่ายในนาม   มจธ.  – บริการวิชาการ

 

กรุณาส่งเอกสารใบสมัครมายัง คุณรุจิรา มณีโคตร  ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มจธ.  โดยทาง  E-mail : ruchira.rms@gmail.com

………………………………………………………………..

Course Contact:    Dr.Tipaporn Yoovidhya

tipaporn.yoo@kmutt.ac.th, +66 0470 9241

Registration Contract:     Ruchira Maneekot

ruchira.rms@gmail.com , +66 0470 9244-5