เปิดรับสมัครโครงการจัดอบรม Mini Food Engineering Program (21 ม.ค – 25 มี.ค. 2566)

โครงการจัดอบรม หลักสูตร Mini Food Engineering Program ปี 2566

ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 25 มีนาคม 2566 (เรียนเฉพาะวันเสาร์ จำนวน 10 ครั้ง)
 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5 (S11) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ค่าลงทะเบียน *ชำระเงินภายใน 30 ธันวาคม 2565
กรณีเลือกอบรมตลอดหลักสูตร (3 หน่วย)
     ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
กรณีเลือกอบรมแยกหน่วย

หน่วยที่ 1 ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หน่วยที่ 2 ค่าใช้จ่าย  7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

หน่วยที่ 3 ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

กรณีเลือกอบรมแยกหัวข้อที่สนใจ ค่าใช้จ่ายหัวข้อละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาท)