เปิดรับสมัครโครงการจัดอบรม Mini Food Engineering Program ปี พ.ศ. 2563

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

โบชัวร์พร้อมใบสมัคร –>โครงการอบรม Mini Food Engineering-Brochure 2020

 

  • รอบที่ 1 ระหว่างวันที่  18 มกราคม – 28 มีนาคม 2563 (เรียนเฉพาะวันเสาร์)
  • รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2563 (เรียนเฉพาะวันเสาร์)

เรียนตลอดหลักสูตร (3 หน่วย)

  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

เรียนแยก หน่วย

  • หน่วยที่ 1 ค่าใช้จ่าย 16,000 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  • หน่วยที่ 2 ค่าใช้จ่าย  7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
  • หน่วยที่ 3 ค่าใช้จ่าย 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

เรียนแยกหัวข้อ 

  • ค่าใช้จ่ายหัวข้อละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาท)

*ราคานี้รวม อาหารกลางวัน อาหารว่าง เอกสาร และวัสดุประกอบการอบรม