ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภายใต้โครงการทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2561 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://petchra.kmutt.ac.th/en/home/