กิจกรรมอาสาของนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 Food Engineering, KMUTT  ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก

กิจกรรมอาสาของนักศึกษาปริญญาโทชั้นปีที่ 1 Food Engineering, KMUTT ในวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ บ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก

กิจกรรมประกอบไปด้วยการเล่านิทานมีภาพประกอบ กิจกรรมฝึกจิ […]

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ปีการศึกษา 2558 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ปีการศึกษา 2558 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)