การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ปีการศึกษา 2558 ณ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

IMG_4373
IMG_4065
IMG_4046
IMG_4355
IMG_4340
IMG_4311
IMG_4296
IMG_4295
IMG_4294
IMG_4293
IMG_4274
IMG_4272
IMG_4270
IMG_4269
IMG_4267
IMG_4266
IMG_4082
IMG_4080
IMG_4369
IMG_4368